www.charliermuseum.be Charlier musée|museum
FR NL
 

Praktische
inlichtingen

Charlier Museum
16 Kunstlaan
1210 Brussel

Beste kunstliefhebber,

Om uw bezoek vlot te laten verlopen vragen wij U om, conform de collegebeslissing volgend op het M.B. van 04.06. 2021 en het Protocol voor musea en kunstcentra (21.06.2021), volgende maatregelen in acht te nemen :

A. Reservering van uw bezoek
Om een zicht te hebben op de aanwezigheid in de tentoonstellingszalen vragen wij U om uw bezoek telefonisch te reserveren

Telefoonnummer : 02 217 81 61

Telefonische beschikbaarheid :
- van maandag tot donderdag tussen 8u30 en 16u30
- op vrijdag tussen 8u30 en 12u30

Uw gegevens worden, ten behoeve de contactopsporing, geregistreerd.

B. Openingsuren
- Maandag tem donderdag: 12u00 > 17u00
- Vrijdag: 10u00 > 13u00

Onthaal van de laatste bezoekers: 16u45 / 12u45

Opgelet, tijdens de Middagconcerten zijn onze collecties toegankelijk vanaf 14u00.

Uitzonderlijk open 's avonds of 's weekends:
?17 & 18.09.2021 Open Monumenten Dagen (reservering via webstek OMD)
? voor de andere activiteiten, gelieve de aankondiging op onze webstek te volgen (rubriek "activiteiten" )

Gesloten
weekends en feestdagen 01 & 02.11.2021 11 & 12.11.2021

C. Toegangsprijs
Volwassenen : Permanente Collecties : 5€ / Grote tentoonstelling : 6€

Seniors, studenten, Omnio, Sint-Joost-ten-Nodenaren, Fed+: 4€ / Grote tentoonstelling : 5€

CJP: 3€

Art. 27: 1,25 €

<18 jaar, leraren, pers, ICOM : gratis

Brussels card en Museumpass geldig

Museumpass te koop aan de balie

D. Onthaal & bez> Zoals gebruikelijk vragen wij aan de bezoekers ouder dan 12 jaar om een mondmasker te dragen. U kan er ook &ecute;&ecute;ntje ter plaatse aanschaffen voor 1 €.
Aan de ingang staat alcoholhoudende gel waarmee U uw handen kan ontsmetten.
Markeringen aan de receptie helpen U om de veiligheidsafstand van 1,5 m te bewaren.
Elektronische betalingen genieten de voorkeur. Bij gebrek aan contactloos betalen, wordt het apparaat na elk gebruik gedesinfecteerd. Let wel : betaling met VISA-kaart is niet mogelijk.
Bij cashbetalingen zal de onthaalmedewerker na elke transactie zijn handen desinfecteren.
We nemen momenteel geen jassen in bewaring.
Breng geen grote tassen, rugzakken of andere voorwerpen mee die niet in bewaring gegeven kan worden en niet in de bezoekerszalen toegelaten is.
Gelieve tijdens uw bezoek zo veel als mogelijk de veiligheidsafstand van 1,5 m te bewaren.
De &ecute;&ecute;nrichtingsbewegwijzering toont U de te volgen route.

E. Sanitaire maatregelen
Alle publiek toegankelijke ruimten worden regelmatig schoongemaakt en indien mogelijk, meerdere keren per dag gereinigd.
We doen het mogelijke om een goede ventilatie te voorzien. F. Groepsactiviteiten en evenementen Buitenschoolse activiteiten De toezichthouders en +12 jarigen moeten de afstandsregel respecteren en een mondmasker dragen. Schoolactiviteiten Het onthaal van schoolkinderen hangt steeds af van de code toegepast in het onderwijs en wordt op voorhand besproken met de betrokken groep / organisatie. Rondleidingen U kan opnieuw rondleidingen aanvragen. De gids moet de afstand van 1,50m met de groep respecteren. De gids en deelnemers ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker. Na reservering : T 02 771 75 37 of info@charliermuseum.be Groepen (15 p. max.): 38€ (gids) + 4€ p.p. Scholen: 38€ (gids) Evenementen (concerten, vernissages, lezingen e.a.) Evenementen kunnen opnieuw aangevraagd en na goedkeuring georganiseerd worden. Degelijke activiteiten zijn onderworpen aan specifieke normen (CIRM en CERM). Vanaf 1 september geldt voor een zittend publiek geen maskerplicht of afstandsregel meer. Contact : 02 771 75 37 Nathalie Jacobs: njacobs@sjtn.brussels

* * *

ENGLISH VERSION

Dear art lover,

In order to make your visit as smooth as possible, we ask you, in accordance with the college decision following the M.B. of 04.06.2021 and the Protocol for Museums and Art Centres (21.06.2021), to observe the following measures:

A. Booking of your visit
In order to have an insight on the presence in the exhibition rooms we expressly ask you to book your visit by telephone

Phone number 02 217 81 61

Telephone availability :
- Monday to Thursday between 8.30 a.m. and 4.30 p.m.
- Friday between 8.30 a.m. and 12.30 p.m.

Your data will be registered for the purpose of contact tracing.

B. Opening hours
- Monday to Thursday: 12:00 > 17:00
- Friday: 10 a.m. > 1 p.m.

Reception of the last visitors: 16h45 / 12h45

Please note that during the Afternoon Concerts, our collections are accessible from 2 p.m.

Exceptionally open in the evening or at weekends:
►17 & 18.09.2021 Heritage Days (reservation website Heritage Days)
► for other activities, please follow the announcement on our website (section "activités" ,"activiteiten" )

Closed
► weekends and holidays
► 01 & 02.11.2021 ?11 & 12.11.2021

C. Entrance fee
Adults : Permanent Collections : 5€ / Main exhibition : 6€

Seniors, students, Omnio, Sint-Joost-ten-Nodenaren, Fed+: 4€ / Main exhibition : 5€

CJP: 3€

Art. 27: 1,25 €

<18 years, teachers, press, ICOM : free

Brussels card and Museumpass valid

Museumpass on sale at the desk

D. Reception & visit
As usual, we ask visitors older than 12 years to wear a mouth mask. You can also buy one on the spot for 1 €.
At the entrance you will find alcoholic gel to disinfect your hands.
Markings at the reception desk will help you to maintain the safety distance of 1.5 m.
Electronic payments are preferred. In the absence of contactless payment, the device is disinfected after each use. Please note that payment with VISA card is not possible.
In case of cash payments, the receptionist will disinfect his/her hands after each transaction.
Currently our clockroom is closed.
Please do not bring large bags, backpacks or other objects that cannot be deposited and are not allowed in the exhibition rooms.
During your visit, please keep the safety distance of 1.5 m as much as possible.
The one-way signposting shows you the route to follow.

E. Sanitary measures
All publicly accessible areas are cleaned regularly and, if possible, several times a day.
We do our utmost to provide a good ventilation.

F. Group activities and events
Extracurricular activities
Supervisors and +12 year olds must respect the distance rule and wear a mouth mask.

School activities
The reception of schoolchildren always depends on the code applied in education and will be discussed in advance with the group / organisation concerned.

Guided tours
You can request guided tours again. The guide must respect the distance of 1,50 m with the group. The guide and participants over 12 years of age must wear a mouth mask.
Only by reservation : T 02 771 75 37 or info@charliermuseum.be
Groups (15 p. max.): 38€ (guide) + 4€ p.p.
Schools: €38 (guide)

Events (concerts, previews, lectures, etc.)
Events can be reapplied for and organised after approval. Events are subject to specific standards (CIRM and CERM).
From 1 September, there is no longer a requirement to wear a mask or to keep a distance.
Contact : 02 771 75 37
Nathalie Jacobs: njacobs@sjtn.brussels

trein : 1.5 km
station: Centraal Station Brussel.

tram : 0.5 km
stop: Congres
lijn: 92-93-94

bus: 200 m
lijn: 29-63-65-66

metro:
Kunst-Wet & Madou

Brussels Card

Museum Pass